Página 1 de 1

"Cuestións de onomástica galega e asturiana..."

Publicado: 03 Sep 2014, 15:30
por serba
Ana Isabel Boullón Agrelo (USC): Cuestións de onomástica galega e asturiana: semellanzas e contrastes nos apelidos
Lletres Asturianes 107 (2012): 21-44. ISSN: 0212-0534
<<O obxectivo deste traballo é establecer unha comparación entre o corpus dos apelidos galegos e os asturianos. Para isto, examínase o corpus dos 200 apelidos máis frecuentes en Asturias para contrastalo co corpus equivalente dos galegos, tendo en conta as distintas proporcións dos de orixe patronímica, detoponímica e delexical. Os apelidos detoponímicos presentan especial interese, pois permiten ter unha perspectiva sobre o movemento das poboacións; dentro deles, prestaráselles especial atención ós que proceden da área máis occidental de Asturias, para ver en que medida están difundidos nas áreas galega e asturiana.>>
http://www.academiadelallingua.com/llet ... uriana.pdf